Copyright 2017 - ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး - မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ၂၇ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

 

    ၈ ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခါသမယျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၂၇ ႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေပသည္။

 

    ၂၇ ႏွစ္တာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း အသက္ခႏၶာ စြန္႕လႊတ္ခဲ့သည္အထိ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သြားခဲ့ၾကေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအားလံုးကို ဤေန႕ဤအခ်ိန္သမယတြင္ ေလးျမတ္စြာ ဦးညႊတ္အေလးျပဳလိုက္သည္။

 

    မကဒတသည္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္ကို ကိုင္စဲြ၍ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးေရးဆိုုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၃ ရပ္ကိုု ခ်မွတ္ကာ လက္ရွိအစိုုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္ဆင့္ကိုု အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အင္အားစုုမ်ား အားလံုုးပါဝင္ေသာ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရး၊ ဒီမိုုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္တိုု႔ကိုု အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရွိေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရးအပါအဝင္ ဒီမိုုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႏိုုင္ငံေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ တရပ္ ေပၚထြန္းေရးတိုု႔ကိုု ဦးတည္သည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ႏွင့္ ၁ဝ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

 

    မကဒတသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အင္အားစုအားလံုး ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးအတြက္ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ ခတ္တိုက္ခို္က္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ NCA အား လက္မွတ္ေရးထိုးေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား ေခၚယူကာ တူညီေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ား ရယူျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အဆင့္ဆင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 

    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)သည္ စစ္ ေရး ပဋိပကၡမ်ား ရပ္တန္႔ေစေရးႏွင့္ အင္အားစုအားလုံး ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ထြန္း လာေစေရးအတြက္ အစပ်ဳိးမႈလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ မကဒတမွ လက္ခံအတည္ျပဳသည္။

 

    ထိုသို႕အတည္ျပဳသည့္အားေလ်ာ္စြာ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အင္အား စုမ်ား အားလုံးပါဝင္ေရးကို နည္းလမ္းရွာ ႀကဳိးပမ္းသြားမည္ဆိုသည့္ သေဘာထားႏွင့္အတူ NCA ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ NCA ကို လတ္တေလာ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အာမခံခ်က္မ်ားရရွိရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ (Peace Process) တြင္ တန္းတူရည္တူ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ပါဝင္ႏိုင္ေရးကို ႀကဳိးပမ္း သြားမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း သေဘာထားမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုု႔အျပင္ လတ္တေလာ လက္မွတ္ ေရးထိုုးမည့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ လက္မွတ္ေရးထိုုးႏုုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္လက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုုင္ ေရးအတြက္ ဘံုုသေဘာထားတရပ္ကိုုလည္း တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ တကြ ခ်မွတ္ႏုုိင္ခဲ့ပါသည္။

 

    ထို႕အတြက္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖဲြ႕ႏွင့္အတူ NCA ကို အတူတကြ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္အေပၚ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔ ပူးတဲြေၾကျငာခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

 

    NCA စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ႏိုုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္တိုု႔တြင္ အားလံုုး ဂုုဏ္သိကၡာရွိစြာပါဝင္ႏိုုင္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ အမ်ဳိးသား ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ဝန္းရံျပည္သူမ်ားႏွင့္ က်န္ရွိေန ေသးေသာ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုုး ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုုးလႊတ္ေပးေရးကိုုလည္း ဤ ၂၇ ႏွစ္ေျမာက္ အခါသမယတြင္ ထပ္မံ တိုုက္တြန္းလိုုက္ေပသည္။

 

    မဲဆႏၵရွင္တို္င္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုးအေနျဖင့္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြၾကီးတြင္ မိမိတို႔၏ဆႏၵသေဘာထားအမွန္ကို ထင္ဟပ္ေစႏိုင္သည့္ အစုိးရတရပ္ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ ဆႏၵျပဳမဲေပးျခင္းမ်ားကုိ အေလးအနက္ ျပဳလုပ္ၾကပါရန္လည္း တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါသည္။

 

    ထို႕အျပင္ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ေစေရးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလံုး လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားလံုး၏ လံုျခံဳေရးတို႕အတြက္ အစိုးရတြင္သာ အဓိက တာဝန္ရွိ ေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာၾကားလိုသည္။

 

    မကဒတအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္၊ စစ္ေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္တို႔မွ လံုးဝေသြဖည္ျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၿပီးျပည့္စံုသည္အထိ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုတိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္အတူ ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ၂၇ ႏွစ္ေျမာက္ ေန႕ထူး ေန႕ျမတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

 

    စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မုခ် က်ဆုံးရမည္။

    ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္။

 

ဗဟိုေကာ္မတီ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး - မကဒတ(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

ရက္စဲြ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁)ရက္

f t g